*ལོ་ཙྰའི་རམ་འདེགས།

.tiདྲ་སྦྲེལ་འདི་ལ་བོད་སྐད།འབྲེལ་བ།

.ti གསར་འགྱུར། དེ་ལས་ཀྱང་པ།>> .ti རོལ་མོ། དེ་ལས་ཀྱང་པ།>> .ti ཆོས་ལུགས། དེ་ལས་ཀྱང་པ།>> .ti མཉམ་འབྲེལ། དེ་ལས་ཀྱང་པ།>> .ti ཆབ་སྲིད། དེ་ལས་ཀྱང་པ།>>
དེ་ལས་ཀྱང་པ།>>

མཉམ་སྤྱོད་དཔེ་རྟགས།

དེ་ལས་ཀྱང་པ།>>