*ལོ་ཙྰའི་རམ་འདེགས།

.uuདྲ་སྦྲེལ་འདི་ལ་ཡུ་གུར་སྐད།འབྲེལ་བ།

.uu གསར་འགྱུར། དེ་ལས་ཀྱང་པ།>> .uu རོལ་མོ། .uu ཆོས་ལུགས། .uu མཉམ་འབྲེལ། .uu ཆབ་སྲིད། དེ་ལས་ཀྱང་པ།>>
དེ་ལས་ཀྱང་པ།>>

མཉམ་སྤྱོད་དཔེ་རྟགས།

དེ་ལས་ཀྱང་པ།>>