تەرجىمىگە ياردەم قىل

ئۇيغۇرچە‎

List of untranslated messages

There are 18 untranslated messages for ئۇيغۇرچە‎

Fill in an URL of the site %domain%, as a subcategory of your site. The system will add a screenshot of this URL. تەرجىمە قىلماق
Allowed file types are %filetypes% تەرجىمە قىلماق
(e.g. %domain% managed by nameserver 123.213.14.105 OR ns.nicnet.net) تەرجىمە قىلماق
Enter existing website (e.g. %domain% = www.example.com) تەرجىمە قىلماق
Rating %rating% of %votes% votes تەرجىمە قىلماق
%domain% to IP Address (address of your web server) تەرجىمە قىلماق
You translated %1% messages. تەرجىمە قىلماق
%1% messages have been translated to %language% تەرجىمە قىلماق
List of untranslated messages تەرجىمە قىلماق
There are %1% untranslated messages for %language% تەرجىمە قىلماق
You translated %1% messages تەرجىمە قىلماق
URL of which screenshot is taken from. تەرجىمە قىلماق
Add New Category تەرجىمە قىلماق
Password تەرجىمە قىلماق
Password again تەرجىمە قىلماق
Remember تەرجىمە قىلماق
Email تەرجىمە قىلماق
Kurdish People تەرجىمە قىلماق